Procedură executare silită

Procedură executare silită

Procedură executare silită 850 500 Avocat Cluj Napoca

Codul de procedură civilă reglementează instituția executării silite pentru datorii restante la bănci, furnizori, persoane fizice sau juridice cu care persoana fizică încheiat diverse contracte. Mai precis, vorbim in acest articol despre:

 • Ce este executarea silită și care sunt părțile implicate în procedură
 • Începerea procedurii executării silite
 • Cum pot fi recuperate datoriile
 • Tipuri de bunuri ce pot fi executate silit
 • Bunuri ce nu pot fi executate silit
 • Când încetează procedura de executare silită

Ce este executarea silită și care sunt părțile implicate în procedură

În cazul în care persoana fizică a împrumutat o anumită sumă de bani, aceștia au posibilitatea de a plăti datoria în rate sau pe cale amiabilă, așa cum stabilesc de comun părțile care fac posibilă tranzacția: persoana care oferă banii și beneficiarul sumei. Atunci când debitorul (beneficiarul sumei) refuză sau este în imposibilitatea financiară de a returna împrumutul, apare riscul executării silite – o procedură prin care datoria rămasă este recuperată cu ajutorul unui executor judecătoresc. Codul de procedură civilă subliniază faptul că „pot fi executate silit obligațiile al căror obiect constă în:

 • redarea unui bun ori a folosinței acestuia,
 • desființarea unei construcții, a unei plantații ori a altei lucrări,
 • încredințarea minorului, stabilirea locuinței și vizitarea acestuia sau în luarea unei alte măsuri stabilite prin titlul executoriu”.

Legea nr. 138/2014 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă reglementează procedura executării silite.

Conform legii, dosarul de executare silită va fi efectuat între următoarele două parți:

 • creditorul – persoana fizică sau juridică a căror sume de bani trebuie recuperate;
 • debitorul – persoana fizică sau juridică datoare să returneze suma de bani sau alte bunuri nefiscale.

Atenție! Inclusiv contractele de credit făcute online, nesemnate sunt titluri executorii, potrivit unei decizii a Înaltei Curți din 2019. Totuși, dacă împrumutatul și instituția financiară nebancară (IFN) stabilesc, pentru acordarea unui credit online, că semnătura de mână sau electronică trebuie neapărat să figureze pe contract, lipsa acesteia lasă actul fără puterea de titlu executoriu.

Începerea procedurii executării silite

În conformitate cu prevederile Art. 663 din Codul de Procedură Civilă, executarea silită se poate face doar în cazul în care creanța este certă (adică existența ei neîndoielnică rezultă din titlul executoriu), lichidă (obiectul ei este determinat sau cel puțin determinabil) și exigibilă (ajunsă la scadență). Dacă această condiție este îndeplinită, atunci procesul poate începe în momentul în care creditorul depune cererea de executare silită.

Conform Codului de procedură civilă aceasta cerere trebuie:

 • se va depune personal sau prin reprezentant legal ori convențional la biroul executorului judecătoresc competent ori se transmite acestuia prin poștă, curier, telefax, poșta electronică sau prin alte mijloace care asigură transmiterea textului și confirmarea primirii cererii de executare cu toate documentele justificative;
 • numele, prenumele și domiciliul sau, după caz, denumirea și sediul creditorului și debitorului, bunul sau felul prestației datorate, modalitățile de executare solicitate de creditor;
 • are atașată dovada achitării taxelor de timbru, inclusiv timbrul judiciar, precum și, dacă este cazul, înscrisurile anume prevăzute de lege.

De asemenea, aceasta cerere trebuie să aibă atașat titlul executoriu în original sau în copie legalizată, după caz.

Executarea silită trebuie să fie făcută de către un executor judecătoresc doar în baza unui titlu executoriu. Acest titlu executoriu este actul care conține toate informații despre creanțele fiscale neachitate la data scadentă sau la termenul de plată stabilit de lege. Acest titlu poate fi un contract de credit, o hotărâre dată de o instanță sau poate fi chiar o factură de utilități.

Odată pusă în mișcare procedura, debitorul trebuie anunțat printr-o somație ca face parte dintr-un proces de executare silită. Rolul acestei somații este să informeze debitorul și să îi ofere posibilitatea de a achita sumele restante în termen de 15 zile, înainte de a începe vânzarea bunurilor sau blocarea conturilor bancare.

Contestația la executare

În termen de 15 zile, debitorul poate solicita suspendarea executării silite prin plata unei cauțiuni (a unei sume de bani ce funcționează ca o garanție) sau poate face o contestație, pe care o va depune la instanța de executare, adică judecătoria în a cărei subdiviziune se află domiciliul debitorului. Potrivit legii, admiterea contestației poate duce la anularea actului de executare, la îndreptarea acestuia sau chiar la încetarea totală a procesului.

Procedura executării silite se desfășoară în următoarele etape:

 • depunerea cererii de executare silită;
 • deschiderea dosarului de executare silită;
 • informarea parților implicate;
 • recuperarea datoriei și încheierea tranzacției.

Cum pot fi recuperate datoriile

Există trei modalități de executare prin care se pot recupera creanțele:

 • executarea silită a bunurilor mobile – se face prin sechestrarea și valorificarea acestora, chiar dacă acestea se află la un terț. Sechestrul se instituie printr-un proces-verbal;
 • executarea silită prin poprire – sunt supuse executării silite prin poprire orice sume urmăririle reprezentând venituri și disponibilități bănești în lei și în valută, titluri de valoare. Poate fi realizata direct asupra conturilor bancare ale debitorului sau prin întemeierea de popriri terțelor persoane;
 • executarea silită imobiliară presupune vânzarea bunurilor imobile în totalitate sau în parte.

Ce tip de bunuri poate fi executate silit

Următoarele bunuri pot fi executate silit pentru recuperarea datoriilor:

 • mobile (autovehicule, obiecte de artă, obiecte de uz casnic);
 • imobile (apartament, casă, terenuri);
 • veniturile și alte titluri.

Executarea poate fi efectuată în limita a maxim 150% din valoarea creanțelor, incluzând și cheltuielile de executare.

Conform Codului de procedură civilă, recuperarea datoriilor nefiscale începe cu punerea sub sechestru a bunurilor mobile (autoturismele, obiectele de artă, obiectele de uz casnic) și valorificarea lor prin vânzare directă sau licitație publică. După urmărirea mobiliară se poate face executarea silită prin poprire. De asemenea, este important a se cunoaște categoriile de bunuri care nu pot fi executate silit.

Bunuri care nu pot fi executate silit

În cazul popririlor, executorul nu va putea reține toți banii de salariu, ci doar:

 • jumătate din venitul lunar net pentru sumele datorate cu titlu de obligație de întreținere sau pensie alimentară pentru copii;
 • o treime din venitul lunar net pentru orice alte datorii.

Conform Codului de procedură civilă nu pot fi urmărite:

 • ajutoarele de șomaj;
 • banii din conturile de pensii private;
 • sumele destinate unei afecțiuni speciale prevăzute de lege;
 • sumele necesare debitorului și persoanelor pe care le întreține în mod curent pentru susținerea cursurilor de învățământ obligatoriu, precum și sumele necesare începerii sau continuării studiilor postliceale, universitare sau postuniversitare;
 • compensațiile pentru desfacerea contractului de muncă;
 • despăgubirile pentru daune provocate prin moarte sau prin vătămare corporală;
 • ajutoarele de deces;
 • bursele de studii sau diurnele;
 • sumele necesare asigurării unui trai decent, nevoilor locative, hrană, transport, sănătate și a altor nevoi curente ale debitorului și persoanelor cărora le prestează întreținere în mod curent;
 • alimentele necesare debitorului și persoanelor aflate în întreținerea sa;
 • bunurile care servesc la exercitarea ocupației sau profesiei debitorului, în condițiile Codului de procedură civilă;
 • bunurile de uz personal sau casnic, inclusiv mobilierul, necesare debitorului și familiei sale pentru un trai rezonabil, dar fără ca valoarea fiecăruia să depășească 5.000 de lei;
 • obiectele de cult, dacă nu sunt mai multe de același fel, dar fără ca valoarea fiecăruia să depășească 2.000 de lei;
 • scrisorile, fotografiile și tablourile personale sau de familie și altele asemenea;
 • un vehicul, dacă acesta este în mod indispensabil necesar debitorului și familiei sale la deplasarea către locul de muncă;
 • combustibilul necesar debitorului și familiei sale socotit pentru 3 luni de iarnă.

Când încetează procedura de executare silită

Există următoarele situații în care procesul de executare silită poate fi încheiat:

 • în cazul decesului debitorului;
 • în cazul în care creditorul renunță de bună voie la executare;
 • atunci când bunurile juridice lichidate nu sunt suficiente pentru a recupera datoria;
 • dacă datoria a fost recuperată sau între debitor și creditor a fost încheiată o tranzacție;
 • decizia, hotărârea sau încheierea în baza căreia a fost eliberat documentul executoriu a fost anulată printr-o decizie judecătoreasca ce nu poate fi contestată.

Deschiderea procedurii de executare silită  se va efectuata sub cheltuielile financiare ale creditorului, urmând ca, la finalul procesului, banii să fie recuperați de la debitor. Riscul apare atunci când datornicul nu deține bunuri care să poată fi executate și atunci creditorul nu are de unde să recupereze suma investită. De aceea este indicat să te informezi foarte bine și să apelezi la serviciile unui avocat înainte de a deschide dosarul de executare silită.