Procedura de vânzare a unei societăți comerciale

Procedura de vânzare a unei societăți comerciale

Procedura de vânzare a unei societăți comerciale 850 500 Avocat Cluj Napoca

Motivele pentru care un antreprenor dorește să își vândă afacerea sunt cat se poate de diverse: de la un mediu economic dificil sau o fiscalitate împovărătoare până la profituri prea mici sau chiar inexistente. Vânzarea firmei se poate realiza prin cesiunea tuturor părților sociale deținute de asociați către persoane din afara societății comerciale, situație în care trebuie de urmat prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale.

Prin vânzarea participației la capitalul social al unei societăți, vânzătorul transmite atât activul, cât și pasivul societății.

Pentru vânzarea firmei prin cesiunea de părți sociale, societatea comercială nu trebuie să înregistreze datorii la bugetul statului și la terți.

Procedura de vânzare a firmei se realizează în două etape care se derulează în cca 6-8 săptămâni.

Cum se desfășoară cesiunea părților sociale

Cesiunea parților sociale reprezintă transmiterea părților sociale, cu consimțământul asociaților actuali, către una sau mai multe persoane, care astfel vor dobândi calitatea de asociați. Cesiunea părților sociale se poate face fie între asociați, fie între persoane din afara societății (orice persoană care nu are calitatea de asociat).

În cazul în care cesiunea părților sociale se face între asociați, procedura presupune:

 • aprobarea cesiunii în cadrul adunării generale a asociaților;
 • încheierea unui contract între asociatul cedent și asociatul cesionar;
 • înscrierea cesiunii în registrul asociaților societății;
 • înregistrarea cesiunii în Registrul Comerțului în vederea opozabilității față de terți.

În schimb, când vine vorba de cesiunea părților sociale către persoane din afara societății, lucrurile se complica puțin, fiind necesară adoptarea unei hotărâri a adunării generale a asociaților, înainte de încheierea contractului de cesiune, însă, în acest caz, hotărârea trebuie să fie luată cu votul asociaților care reprezintă cel puțin trei pătrimi din capitalul social.

Pe baza hotărârii de aprobare a cesiunii părților sociale, se va încheia contractul de cesiune care trebuie să cuprindă părțile, prețul cesiunii, numărul de părți sociale cesionate, precum și drepturile și obligațiile părților.

Totodată, la fel ca în cazul cesiunii părților sociale între asociați, și transferul părților sociale către o persoană din afara societății trebuie înregistrat atât în registrul asociaților ținut de societate, cât și în Registrul Comerțului, cu respectarea termenului de opoziție prevăzut de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

La art. 62, Legea societăților comerciale prevede că opoziția se face în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii asociaților sau a actului adițional modificator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dacă prezenta lege nu prevede un alt termen.

În prima etapă, asociații trebuie să depună la registrul comerțului următoarele documente:

 1. cerere de depunere și menționare acte (original),
 2. actul modificator al actului constitutiv: hotărârea adunării generale a asociaților sau decizia asociatului unic (original),
 3. împuternicire specială (în formă autentică), avocațială sau delegație pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original),
 4. dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale.

Hotărârea adunării generale a asociaților depusă în această etapă va fi comunicată administrației financiare de la sediul firmei și va fi publicată în Monitorul Oficial prin grija registrului comerțului.

În cazul în care, timp de 30 zile de la publicare, administrația financiară sau orice terț interesat constată existența unor datorii restante ale firmei, atunci poate face opoziție la hotărârea adunării generale a asociaților privind cesiunea de părți sociale. Opoziția se înregistrează la tribunalul din raza sediului social al firmei.

Hotărârea judecătorească pronunțată de tribunal în procesul având ca obiect soluționarea opoziției poate fi atacată cu apel la curtea de apel.

Etapa a doua a procedurii privind vânzarea firmei începe după 30 zile de la data publicării hotărârii adunării generale a asociaților în Monitorul Oficial în situația în care nu a fost formulată opoziție.

Dacă s-a formulat opoziție, atunci etapa a doua a procedurii privind vânzarea firmei se derulează după ce instanța judecătoreasca a pronunțat o hotărâre irevocabilă privind respingerea opoziției formulată de administrația financiară sau de un terț.

Odată ce cesiunea părților sociale a fost definitivată, trebuie actualizat actul constitutiv cu privire la datele de identificare ale noilor asociați, numărul de părți sociale deținute de fiecare, proporția acestora în capitalul social al societății, în vederea depunerii la Registrul Comerțului.

Celelalte date ale societății (sediu social, obiect de activitate, administratori) se vor schimba numai în măsura în care asociații vor decide astfel.

În etapa a doua a procedurii de vânzarea firmei se depun la registrul comerțului următoarele documente:

 1. cerere de înregistrare (original),
 2. dovada publicării hotărârii adunării generale a asociaților/deciziei asociatului unic in Monitorul Oficial (copie),
 3. dacă este cazul, hotărârea judecătoreasca de respingere a opoziției formulată la hotărârea adunării generale a asociaților/deciziei asociatului unic (copie legalizata la tribunal),
 4. actul constitutiv actualizat (original),
 5. contractul de cesiune de părți sociale (original),
 6. copii certificate după actele de identitate ale persoanelor fizice sau după certificatele de înregistrare ale persoanelor juridice care dobândesc calitatea de asociați,
 7. declarațiile date pe proprie răspundere de asociatul/asociații care au dobândit prin cesiune părțile sociale ale firmei ca îndeplinesc condițiile pentru deținerea și exercitarea acestei calități, atestate de avocat sau autentificate de notar (original),
 8. declarația pe proprie răspundere dată de noul administrator potrivit căreia îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru deținerea și exercitarea acestei calități, atestată de avocat sau autentificată de notar (original),
 9. dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocațială sau delegație pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original),
 10. dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale pentru această etapă.

Noii asociați dobândesc aceasta calitate în momentul în care registrul comerțului a admis documentele menționate pentru etapa a doua.

Avocat Alina Szilaghi

Avocat Alina Szilaghi vă poate acorda sprijin în următoarele:

 • Consultații juridice
 • Asistență juridică și reprezentarea în fața băncilor și IFN-urilor;
 • Redactare notificare dare în plată;

Dacă doriți inițierea unor demersuri în acest sens, ne puteți contacta:
TELEFON (+4) 0746 652 986 sau email: alina@szilaghi.com