Executarea silită

Ce este executarea silită și care sunt părțile implicate în procedură

În cazul împrumutului unor sume de bani, oamenii au posibilitatea de a plăti datoria în rate sau pe cale amiabilă, asa cum stabilesc de comun părțile care fac posibila tranzacția. Atunci când debitorul refuză sau este în imposibilitate financiară de a returna împrumutul, apare riscul executării silite – o procedură prin care datoria rămasă este recuperată cu ajutorul unui executor judecătoresc. Pot fi executate silit obligațiile al căror obiect constă în:

 • redarea unui bun ori a folosinței acestuia,
 • desființarea unei construcții, a unei plantații ori a altei lucrări,
 • încredințarea minorului, stabilirea locuinței si vizitarea acestuia sau in luarea unei alte măsuri stabilite prin titlul executoriu”.

Conform legii, dosarul de executare silită va fi efectuat între următoarele două părți:

 • creditorul – persoana fizică sau juridică a căror sume de bani trebuie recuperate;
 • debitorul – persoana fizică sau juridică datoare să returneze suma de bani sau alte bunuri nefiscale.

Cum începe procedura executării silite

Executarea silita nu se poate face decât în cazul în care creanța este certă, lichidă și exigibilă. Dacă această condiție este îndeplinită, atunci procesul poate începe în momentul în care creditorul depune cererea de executare silită. Cererea:

 • se depune personal sau prin reprezentant legal ori convențional la biroul executorului judecătoresc competent ori se transmite acestuia prin poștă, curier, telefax, postă electronică sau prin alte mijloace care asigură transmiterea textului și confirmarea primirii cererii de executare cu toate documentele justificative;
 • conține: numele, prenumele și domiciliul sau, după caz, denumirea și sediul creditorului și debitorului, bunul sau felul prestației datorate, modalitățile de executare solicitate de creditor;
 • are atașată dovada achitării taxelor de timbru, inclusiv timbrul judiciar, precum și, dacă este cazul, înscrisurile anume prevazute de lege;
 • are atașat titlul executoriu în original sau în copie legalizată, după caz.

Titlul executoriu 

Executarea silită poate fi făcută de către un executor judecătoresc numai în baza acestui titlu executoriu și este actul ce conține informații despre creanțele fiscale neachitate la data scadentă sau la termenul de plată stabilit de lege. Un titlu executoriu poate fi un contract de credit, o hotărâre dată de o instanță sau poate chiar o factură de utilități.

Odată pusă în mișcare procedura, debitorul trebuie anunțat printr-o somație că face parte dintr-un proces de executare silită. Rolul acestei somații este să informeze debitorul și să îi ofere posibilitatea de a achita sumele restante în termen de 15 zile, înainte de a începe vânzarea bunurilor sau blocarea conturilor bancare.

Contestația la executare

Tot în termen de 15 zile, debitorul poate solicita suspendarea executării prin plata unei cauțiuni sau poate face o contestație, pe care o va depune la instanța de executare, adică judecătoria în a cărei subdiviziune se află domiciliul debitorului. Potrivit legii, admiterea contestației poate duce la anularea actului de executare, la îndreptarea acestuia sau chiar la încetarea totală a procesului.

Procedura executării silite are următoarele etape:

 • depunerea cererii de executare silită;
 • deschiderea dosarului de executare silită;
 • informarea părților implicate;
 • recuperarea datoriei și încheierea tranzacției.

Cum pot fi recuperate datoriile

Pentru recuperarea creanțelor există trei modalități de executare:

 • executarea silită a bunurilor mobile – se face prin sechestrarea și valorificarea acestora, chiar dacă acestea se afla la un terț. Sechestrul se instituie printr-un proces-verbal;
 • executarea silită prin poprire – sunt supuse executării silite prin poprire orice sume urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești în lei și în valută, titluri de valoare. Poate fi realizată direct asupra conturilor bancare ale debitorului sau prin întemeierea de popriri terțelor persoane;
 • executarea silită imobiliară presupune vânzarea bunurilor imobile în totalitate sau în parte.

Ce tip de bunuri poate fi executate silit

Pentru recuperarea datoriei pot fi executate silit următoarele:

 • bunurile mobile (autovehicule, obiecte de arta, obiecte de uz casnic);
 • bunurile imobile (apartament, casa, terenuri);
 • veniturile și alte titluri.

Executarea poate fi efectuată în limita a 150% din valoarea creanțelor, incluzând și cheltuielile de executare.

Bunuri care nu pot fi executate silit

În cazul popririi, trebuie specificat faptul că executorul nu poate reține toți banii de salariu, ci doar:

 • jumătate din venitul lunar net pentru sumele datorate cu titlu de obligație de întreținere sau pensie alimentară pentru copii;
 • o treime din venitul lunar net pentru orice alte datorii.

Conform Codului de procedură civilă nu pot fi urmărite:

 • ajutoarele de șomaj;
 • banii din conturile de pensii private;
 • sumele destinate unei afecțiuni speciale prevazute de lege;
 • sumele necesare debitorului si persoanelor pe care le întreține in mod curent pentru susținerea cursurilor de învățământ obligatoriu, precum si sumele necesare începerii sau continuării studiilor postliceale, universitare sau postuniversitare;
 • compensațiile pentru desfacerea contractului de munca;
 • despăgubirile pentru daune provocate prin moarte sau prin vătămare corporală;
 • ajutoarele de deces;
 • bursele de studii sau diurnele;
 • sumele necesare asigurării unui trai decent, nevoilor locative, hrana, transport, sănătate si a altor nevoi curente ale debitorului si persoanelor cărora le prestează întreținere in mod curent;
 • alimentele necesare debitorului si persoanelor aflate in întreținerea sa;
 • bunurile care servesc la exercitarea ocupației sau profesiei debitorului, in condițiile Codului de procedura civila;
 • bunurile de uz personal sau casnic, inclusiv mobilierul, necesare debitorului si familiei sale pentru un trai rezonabil, dar fără ca valoarea fiecăruia să depășească 5.000 de lei;
 • obiectele de cult, dacă nu sunt mai multe de același fel, dar fără ca valoarea fiecăruia sa depășească 2.000 de lei;
 • scrisorile, fotografiile si tablourile personale sau de familie si altele asemenea;
 • un vehicul, dacă acesta este in mod indispensabil necesar debitorului si familiei sale la deplasarea către locul de munca;
 • combustibilul necesar debitorului si familiei sale socotit pentru 3 luni de iarna.

Când încetează procedura de executare silită

 • in cazul decesului debitorului;
 • in cazul in care creditorul renunță de buna voie la executare;
 • atunci când bunurile juridice lichidate nu sunt suficiente pentru a recupera datoria;
 • dacă datoria a fost recuperata sau intre debitor si creditor a fost încheiată o tranzacție;
 • decizia, hotărârea sau încheierea in baza căreia a fost eliberat documentul executoriu a fost anulata printr-o decizie judecătorească ce nu poate fi contestata.

Este indicat sa cunoști că deschiderea procedurii va fi efectuată sub cheltuielile financiare ale creditorului, urmând ca, la finalul procesului, banii sa fie recuperați de la debitor. Riscul apare atunci când datornicul nu deține bunuri care sa poată fi executate si atunci creditorul nu are de unde sa recupereze suma investită. De aceea este indicat sa te informezi foarte bine și sa apelezi la serviciile unui expert înainte de a deschide dosarul de executare silita.

Am nevoie de un avocat pentru executări silite?

Un avocat vă poate ajuta să trimiteți scrisori debitorilor care vă datorează bani sau să stabilească dacă un creditor încalcă legea. Dacă sunteți obligat să mergeți în instanță, un avocat vă poate ghida prin procesul legal complicat. Indiferent dacă sunteți debitor sau creditor, un avocat va cunoaște toate elementele de încasare a creanțelor și vă va ajuta să obțineți rezultatele dorite.