Contractul de comodat în 2020

Contractul de comodat în 2020

Contractul de comodat în 2020 850 500 Avocat Cluj Napoca

Așa cum este definit în articolul nr. 2146 din Noul Cod Civil, contractul de comodat reprezintă un tip de contract de împrumut prin care una dintre părți (comodat) transferă spre folosință un bun unei alte părți (comodatar). Concret, acesta se refera la un imprumut de folosinta, iar contractul este cu titlu gratuit.

În cele ce urmează vom explica care sunt principalele tipuri de contracte de comodat, ce clauze trebuie să conțină și care sunt obligațiile parților.

Caracteristicile și tipurile de contracte de comodat

Contractul de comodat trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 • Este real, deoarece se încheie prin acord de voință și prin predarea bunului care formează obiectul acestuia.
 • Este unilateral, deoarece, odată încheiat, generează obligații pentru comodatar. Excepție face cazul în care se nasc ulterior obligații în sarcina comodantului, ca urmare a unui fapt extracontractual (gestiune de afaceri, îmbogățire fără justa cauză).
 • Este gratuit, deoarece comodatarul nu trebuie să achite contravaloarea bunului pe care îl folosește, exceptând cazul în care s-a convenit altfel prin contract, respectiv prin clauza care prevede ca bunul să fie restituit în starea în care a fost predat.

Nu este necesar ca un contract de comodat să fie înregistrat la notariat sau la organele fiscale. Acest lucru înseamnă că este datoria părților implicate să se asigure că sunt respectate condițiile prevăzute în contract.

Trebuie menționat că, la data la care expiră contractul de comodat, bunul împrumutat trebuie să fie înapoiat comodatului.

Pentru ca un contract de comodat să fie considerat valid, acesta trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • Ambele părți trebuie să aibă capacitatea de a întocmi acte de administrare în momentul încheierii contractului
 • Ambele părți trebuie să se înțeleagă asupra termenilor acordului, astfel încât să se realizeze acordul de voință
 • Să fie predat spre folosință bunul care face obiectul contractului

Trebuie menționat faptul că nu este necesar ca un comodant să aibă calitatea de proprietar al bunului, deoarece prin contract se transferă doar dreptul de folosință, nu și cel de proprietate.

Tipuri de contracte de comodat

În funcție de bunurile care sunt împrumutate, contractul de comodat poate fi de mai multe tipuri:

Obligațiile comodatarului

Comodatarul are următoarele obligații:

 • Să păzească și să conserve bunul împrumutat
 • Să folosească bunul împrumutat conform destinației sale
 • Să returneze bunul folosit la data scadentă
 • Să repare bunul în cazul în care a fost avariat din vina sa

În cazul în care comodatarul folosește bunul cu altă destinație sau nu îl returnează la data scadentă, acesta trebuie să suporte cheltuielile de folosință. Totodată, comodatarul trebuie să răspundă și pentru pierderea sau deteriorarea bunului.

Comodatarul poate răspunde juridic în cazul în care a folosit bunul după data scadentă, în alt scop decât cel prevazut în contract sau a distrus bunul.

Cu toate acestea, comodatarul are dreptul să îi fie restituite cheltuielile pentru diferite lucrări necesare asupra bunului, lucrări care nu puteau să fie prevăzute la data încheierii contractului. Acest lucru este valabil în cazul în care comodantul nu s-a opus efectuării lucrărilor sau, din cauza urgenței lucrărilor, acesta nu a putut fi înștiințat la timp.

În ceea ce privește pluralitatea de comodatari, toate persoanele incluse în contract trebuie să răspundă solidar față de comodant.

Obligațiile comodantului

Comodantul are următoarele obligații:

 • Să restituie cheltuielile pentru lucrările care au fost efectuate asupra bunului
 • Să plătească despăgubiri comodatarului în cazul în care nu i-a adus la cunoștință acestuia vicii ascunse ale bunului de care avea cunoștință la momentul încheierii contractului

Încetarea contractul de comodat

Contractul de comodat încetează într-una din următoarele situații:

 • La expirarea termenul contractual
 • Prin restituirea bunului împrumutat
 • Înainte de termen, la solicitarea comodantului
 • Dacă nu au fost îndeplinite obligațiile prevăzute în contract
 • La moartea comodatarului

Actele necesare pentru încheierea contractului de comodat

În funcție de bunul care este dat spre folosință, sunt necesare o serie de acte la momentul încheierii contractului de comodat.

Bunuri mobile sau imobile:

 • actul de identitate al părților implicate
 • actul de proprietate
 • actele de funcționare, pentru persoanele juridice

Autovehicule:

 • actul de identitate al părților implicate
 • talonul și cartea de identitate a mașinii
 • certificat fiscal eliberat de DITL
 • pentru persoane juridice, act constitutiv, hotărâre AGA

În cazul în care comodantul deține un autoturism prin contract de leasing, este necesar și acordul firmei de leasing cu privire la încheierea contractului de comodat.

Concret, prin încheierea unui contract de comodat, beneficiarul poate folosi un bun în mod gratuit. În același timp, acesta are obligația de a nu deteriora bunurile folosite și de a le restitui la termenul scadent.