Cheltuieli deductibile și cheltuieli nedeductibile pentru PFA în 2020

Cheltuieli deductibile și cheltuieli nedeductibile pentru PFA în 2020

Cheltuieli deductibile și cheltuieli nedeductibile pentru PFA în 2020 850 500 Avocat Cluj Napoca

Conform Codului Fiscal, persoanele fizice autorizate (PFA) au dreptul de a scădea anumite cheltuieli din venitul brut atunci când își stabilesc venitul net anual. PFA-urile trebuie să verifice în ce categorie se încadrează cheltuielile pe care vor să le scadă: deductibile ori nedeductibile.

În art. 68 din Codul fiscal se reglementează sistemul real pentru determinarea venitului net din activități. Astfel, actul normativ definește că „venitul net anual din activități independente se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferență între venitul brut și cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de venituri”.

Cheltuielile deductibile sunt următoarele:

 • cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum și pentru acordarea de burse private, în limita unei cote de 5% din baza de calcul;
 • cheltuielile de protocol, în limita unei cote de 2% din baza de calcul;
 • cheltuielile sociale, în limita sumei obținute prin aplicarea unei cote de până la 5% asupra valorii anuale a cheltuielilor efectuate cu salariile personalului;
 • scăzămintele, perisabilitățile, pierderile rezultate din manipulare/depozitare, inclusiv cheltuielile cu bunuri cu termen depășit de valabilitate;
 • cheltuielile reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori,;
 • cheltuielile reprezentând voucherele de vacanță acordate de angajatori;
 • contribuțiile la fonduri de pensii facultative și cele reprezentând contribuții la schemele de pensii facultative, efectuate către entități autorizate, stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, plătite în scopul personal al contribuabilului, indiferent dacă activitatea se desfășoară individual sau într-o formă de asociere, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru fiecare persoană;
 • primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, plătite în scopul personal al contribuabilului, indiferent dacă activitatea se desfășoară individual sau într-o formă de asociere, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru fiecare persoană;
 • cheltuielile efectuate pentru activitatea independentă, cât și în scopul personal al contribuabilului sau asociaților sunt deductibile numai pentru partea de cheltuială care este aferentă activității independente;
 • cheltuielile de funcționare, întreținere și reparații, aferente autoturismelor folosite de contribuabil sau membru asociat sunt deductibile limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiecărei persoane;
 • cheltuielile reprezentând contribuții sociale obligatorii datorate în calitate de angajatori;
 • cheltuieli pentru asigurarea securității și sănătății în muncă;
 • dobânzi aferente împrumuturilor de la persoane fizice și juridice, altele decât instituțiile care desfășoară activitatea de creditare cu titlu profesional, utilizate în desfășurarea activității, pe baza contractului încheiat între părți, în limita nivelului dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, pentru împrumuturile în lei, în vigoare la data restituirii împrumutului și, respectiv, nivelul ratei dobânzii pentru împrumuturile în valută;
 • cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentând chiria — rata de leasing — în cazul contractelor de leasing operațional, respectiv cheltuielile cu amortizarea și dobânzile pentru contractele de leasing financiar;
 • cotizații plătite la asociațiile profesionale în limita a 4.000 euro anual;
 • cheltuielile reprezentând contribuțiile profesionale obligatorii datorate organizațiilor profesionale din care fac parte contribuabilii, în limita a 5% din venitul brut realizat.

Codul prevede că baza de calcul este determină ca diferență între venitul brut și cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol.

Mai mult, conform Codului fiscal prevede că mai sunt deductibile 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt folosite exclusiv în scopul desfășurării activității și a căror masă totală maximă autorizată nu depășește 3.500 kg și nu au mai mult de nouă scaune de pasageri, inclusiv scaunul șoferului, aflate în proprietate sau în folosință.

Aceste cheltuieli sunt deductibile integral pentru situațiile în care vehiculele sunt:

 • folosite exclusiv pentru servicii de urgență, servicii de pază și protecție și servicii de curierat;
 • folosite de agenții de vânzări și de achiziții;
 • folosite pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
 • folosite pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane sau pentru instruire de către școlile de șoferi;
 • folosite ca mărfuri în scop comercial.

De asemenea, mai sunt cheltuieli deductibile cele făcute pentru organizarea și desfășurarea învățământului profesional și tehnic, cu excepția cheltuielilor cu amortizarea.

Condiții generale care trebuie îndeplinite pentru ca cheltuielile făcute să poată fi deduse, sunt următoarele:

 • să fie făcute în cadrul activităților independente, justificate prin documente;
 • să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite;
 • să reprezinte cheltuieli cu salariile și cele asimilate salariilor;
 • să respecte regulile privind amortizarea;
 • să respecte regulile privind deducerea cheltuielilor reprezentând investiții în mijloace fixe pentru cabinetele medicale;
 • să reprezinte cheltuieli cu prime de asigurare efectuate pentru:
 • active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii;
 • activele ce servesc ca garanție bancară pentru creditele utilizate în desfășurarea activității pentru care este autorizat contribuabilul;
 • bunurile utilizate în cadrul unor contracte de închiriere sau de leasing, potrivit clauzelor contractuale;
 • asigurarea de risc profesional;
 • să fie efectuate pentru salariați pe perioada delegării/detașării în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul serviciului, reprezentând indemnizațiile plătite acestora, precum și cheltuielile de transport și cazare;
 • să fie efectuate pe perioada deplasării contribuabilului care își desfășoară activitatea individual și/sau într-o formă de asociere, în țară și în străinătate, în scopul desfășurării activității, reprezentând cheltuieli de cazare și transport;
 • să reprezinte contribuții de asigurări sociale plătite la sistemele proprii de asigurări sociale și/sau contribuții profesionale obligatorii plătite organizațiilor profesionale din care fac parte contribuabilii;
 • să fie efectuate în scopul desfășurării activității și reglementate prin acte normative în vigoare;
 • în cazul activelor neamortizabile, cheltuielile sunt deductibile la momentul înstrăinării și reprezintă prețul de cumpărare sau valoarea stabilită prin expertiză tehnică la data dobândirii, după caz.

Codul fiscal prevede clar și care sunt cheltuielile ce nu pot fi scăzute din venitul brut, adică cheltuielile nedeductibile:

 • sumele sau bunurile folosite de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale;
 • cheltuielile corespunzătoare veniturilor neimpozabile ale căror surse se află pe teritoriul României sau în străinătate;
 • impozitul pe veniturile independente, inclusiv impozitul pe venitul realizat în străinătate;
 • cheltuielile cu primele de asigurare, precum și cu serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, altele decât cheltuielile cu primele de asigurare efectuate pentru active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii, activele ce servesc ca garanție bancară pentru creditele utilizate în desfășurarea activității pentru care este autorizat contribuabilul, bunurile utilizate în cadrul unor contracte de închiriere sau de leasing, asigurarea de risc profesional, primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, plătite în scopul personal al contribuabilului, indiferent dacă activitatea se desfășoară individual sau într-o formă de asociere, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru fiecare persoană, și cele efectuate pentru persoanele care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor;
 • donații de orice fel;
 • dobânzile/majorările de întârziere, amenzile, sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a încălcării dispozițiilor legale în vigoare și penalitățile, datorate autorităților române/străine, cu excepția celor plătite, conform clauzelor din contractele comerciale încheiate cu aceste autorități;
 • ratele aferente creditelor angajate;
 • cheltuielile de achiziționare sau de fabricare a bunurilor și a drepturilor amortizabile din Registrul-inventar;
 • cheltuielile privind bunurile constatate lipsă din gestiune sau degradate și neimputabile, dacă inventarul nu este acoperit de o poliță de asigurare;
 • impozitul pe venit suportat de plătitorul venitului în contul beneficiarilor de venit;
 • 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul desfășurării activității și a căror masă totală maximă autorizată nu depășește 3.500 kg și nu au mai mult de nouă scaune de pasageri, incluzând și scaunul șoferului, aflate în proprietate sau în folosință;
 • alte sume prevăzute prin legislația în vigoare.

Indiferent de sistemul aplicat pentru stabilirea venitului net (sistemul real sau norme de venit), PFA-urile își fiscalizează veniturile prin declarația unică în 2020.