Avantajele arbitrajului comercial

Avantajele arbitrajului comercial

Avantajele arbitrajului comercial 850 500 Avocat Cluj Napoca

Deși necunoscută pe scară largă în mediul de afaceri și prea puțin utilizată pentru rezolvarea diferendelor, instituția de arbitraj comercial este o alternativă mai rapidă și mai ieftină decât înaintarea litigiului spre soluționare în fața unei instanțe de judecată.

Conform art. 542 din Codul de Procedură Civilă, prin arbitraj “persoanele care au capacitate deplină de exercițiu pot conveni să soluționeze pe calea arbitrajului litigiile dintre ele”, optând pentru o justiție privată.

Notă. A nu se face o confuzie intre arbitraj si mediere.

Prin arbitraj se pot soluționa orice tip de dispute cu excepția celor din competența exclusivă a instanțelor judecătorești stabilite expres prin acte normative, de exemplu: litigii penale și cele din zona civilă, litigii din aria stării civile, litigii de dezbatere succesorală, relații de familie.

În general, orice litigiu de natură comercială se poate rezolva prin această alternativă a arbitrajului. Arbitrajul produce efecte obligatorii pentru părți, spre deosebire de mediere, iar în esență acesta reprezintă o cale distinctă, o opțiune alternativă față de instanțele de judecată.

Principalele avantaje ale arbitrajului sunt următoarele:

 • Confidențialitate – în arbitrajul comercial toate ședințele de dezbateri, conținutul dosarelor și hotărârile Curții de Arbitraj sunt confidențiale;
 • Înțelegere – parteneriatul este caracteristica principală a arbitrajului, această alternativă fiind expresia voinței ambelor părți de a cădea la înțelegere;
 • Rapiditate – orice litigiu se soluționează la Tribunalul Arbitral în termen de cel mult 6 luni;
 • Efecte – în cazul unui proces de arbitraj comercial, hotărârea este de prima data definitivă și executorie, neexistând cale de atac ordinar;
 • Control – Dacă nu se specifică altfel într-un contract, ambele părți au puterea de a conveni asupra unui arbitru, de a accepta acțiunile de economisire a timpului și de a accepta data și locația ședinței.
 • Flexibilitate – Arbitrajul nu are aceleași reguli stricte pe care ar trebui să le urmați în litigiu.
 • Taxare – în cazul arbitrajului taxele sunt mai reduse decât cele de timbru, percepute de instanțele de drept comun;

Curtea de Arbitraj este obligată să pună la dispoziția părților regulile de arbitraj, lista arbitrilor, normele de taxare și cheltuieli.

Procesul de arbitraj se desfășoară în următoarele etape:

 • Depunerea cererii de arbitrare însoțită de acte, alături de propunerea unui arbitru;
 • Verificarea competenței arbitrajului, a cererii și achitarea taxei arbitrare.
 • Transmiterea cererii către pârât;
 • Judecarea litigiului;
 • Emiterea hotărârii arbitrale;
 • Executarea hotărârii arbitrale.

Procedura arbitrajului are următoarele reguli:

  1. Reguli privitoare la arbitri. Orice persoana de cetățenie română sau străină, cu deplină capacitate de exercițiu, cu reputație impecabilă și cu o înaltă calificare și experiență în domeniul juridic poate fi arbitru. Părțile vor numi arbitri prin convenție.
  2. Reguli cu privire la cheltuielile cu arbitrajul. Cheltuielile sunt stabilite conform Normelor privind taxele și cheltuielile arbitrale, aprobate de fiecare Curte de Arbitraj în parte. Curtea de Arbitraj stabilește, la cerere și poate obliga partea care a cauzat cheltuieli inutile celeilalte părți la plata acestora, cu titlul de despăgubiri.
  3. Reguli cu privire la recuzarea arbitrilor.
   • Persoana recuzată are obligația să înștiințeze părțile și ceilalți arbitri înainte de a accepta însărcinarea de arbitru.
   • Arbitrul nu va putea participa la judecarea litigiului decât dacă părțile au consemnat în scris că nu cer recuzare. Recuzarea poate fi cerută înainte de începerea procesului cu privire la numirea arbitrului sau de la înștiințarea cu privire la cauza de recuzare.
   • Arbitrii sunt răspunzători pentru daune dacă după acceptare renunță în mod nejustificat la sarcina de arbitru sau dacă nu participă la judecarea litigiului fără motiv.
  4. Reguli privind constituirea Curții de Arbitraj. Părțile stabilesc dacă litigiul se judecă de către un arbitru sau de către mai mulți arbitri – de trei arbitri, câte unul pentru fiecare din părți, iar unul ca supraarbitru ales de cei doi arbitri. Fiecare parte în proces are dreptul să își numească un arbitru.
  5. Stabilirea locului de judecată. Fiecare proces de arbitraj se desfășoară la sediul Curții de Arbitraj, dar părțile, cu acordul președintelui Curții de Arbitraj, pot stabili un alt loc pentru judecarea litigiului.
  6. Reguli cu privire la termen. Termenul de soluționare pentru un proces de arbitraj este de maxim 6 luni de la data constituirii. În acest termen Curtea de Arbitraj trebuie să ofere soluționarea și să pronunțe hotărârea arbitrală.

În cazul unui proces de arbitraj trebuie să știi foarte bine care sunt etapele, care sunt principiile și ce presupune soluționarea unui litigiu pe această cale. Este imperios necesar să apelezi la un consultant de specialitate, înainte de a emite cererea către Curtea de Arbitraj. Trebuie să știi care îți sunt drepturile și obligațiile.

Pentru a fi informat și pe deplin pregătit pentru soluționarea litigiului, este bine să apelezi la un profesionist care te va putea lămuri cu privire la standardele legale, dar îți va putea acorda și anumite sfaturi, în funcție de speța în care te încadrezi.