TERMENI ŞI CONDIȚII DE UTILIZARE A SERVICIILOR DE CONSULTANȚĂ ONLINE

1. Introducere.

Bine aţi venit pe site-ul https://avocat-cluj-napoca.ro, (,,site-ul”), proprietatea firmei Juggler Design, cu sediul în 1107-301 Glen Dr., Coquitlam, BC, Canada, reprezentată legal de administrator Alex Szilaghi.

Prin accesarea şi vizitarea site-ului nostru vă exprimați acordul în sensul acceptării, fără limitări, a termenilor şi condiţiilor descrise mai jos:

2. Termeni și condiții generale pentru o subscripție pentru utilizarea serviciului de consultanță online oferit de Juggler Design.

A. Acest acord se încheie între

(1) Juggler Design, cu sediul în 1107-301 Glen Dr., Coquitlam, BC, Canada, („Furnizorul”); și

(2) Voi („Clientul”/ ”Utilizatorul autorizat”).

B. Scopul acestui acord

Clientul/ Utilizatorul autorizat dorește să angajeze serviciile Furnizorului pentru a beneficia de servicii de consultanță online în legătură cu subiectele înregistrate de furnizor, care sunt disponibile de la data lansării online a acestora.

În acceptarea serviciilor, Clientul este de acord să respecte termenii și condițiile stabilite de Furnizor pentru utilizarea serviciilor de consultanță online, conform prezentului acord.

C. Definiții

În prezentul acord, următorii termeni au următoarele semnificații:

„Client” este persoana care a obținut unul sau mai multe conturi de utilizator

„Utilizatori autorizați” sunt clienții Furnizorului sau reprezentanți ai clienților Furnizorului care au deschis un cont de utilizator, care accesează serviciile de consultanță online și materialele emise de Furnizor;

„Servicii” înseamnă consultanță online și materialele furnizate utilizatorului autorizat/clientului;

„Consultanță Online” înseamnă acele servicii oferite de furnizor clientului, în format video sau audio;

„Materiale” înseamnă toate produsele în format electronic întocmite de Furnizor.

D. Vizitarea site-ului.

Următorii termeni şi condiţii definesc modalitatea în care societatea pune la dispoziţia clienților/utilizatorilor autorizați, odată cu accesarea site-ului web, software-ul, baza de date, textul, documentele, lucrarea grafică şi scrisă, precum şi toate celelalte informaţii şi materiale care sunt publicate.

Odată cu vizitarea site-ului nostru, veţi avea acces la diverse informaţii, referitoare la ariile de expertiză în care societatea noastră oferă servicii, la materiale webinare, evenimente, proiecte, publicaţii şi articolele de specialitate relevante pe care vi le punem la dispoziţie.

Site-ul nostru oferă fiecăruia dintre dvs. posibilitatea de a accesa conținutul existent pe platforma online, prin intermediul unui cont de utilizator pentru propriul dvs. uz personal.

E. Durata

Prezentul acord produce efecte juridice de la data înregistrării contului de către utilizatorul autorizat și rămâne în vigoare pentru întreaga perioada de subscriere, clientul putând oricând renunța la utilizarea contului cu condiția ca, în măsura în care înregistrează restanțe la taxele aferente furnizării serviciilor acestea să fie achitate integral.

F. Taxe

Pentru anumite servicii, Furnizorul va putea stabili obligația de plată a unei taxe aferentă anumitor servicii de consultanță online ce pot fi accesate de către Utilizatorul autorizat. Acesta din urmă va plăti în acest caz taxa stabilită înainte de utilizarea serviciului.

G. Drepturi de proprietate intelectuală

Prin accesarea site-ului nostru Dvs. vă exprimați acordul, în sensul în care:

 • Cunoașteți că Juggler Design este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra conținutului site-ului, Serviciilor, Materialelor și Evenimentelor puse la dispoziția clientului, incluzând, dar fără a se limita la, text, documente, articole, ilustraţii, lucrări grafice şi scrise.
 • Clientul /Utilizatorul Autorizat nu dobândește nicio proprietate asupra drepturilor de autor sau a altor drepturi de proprietate intelectuală asupra serviciilor sau asupra copiilor acestora.
 • Nu veţi utiliza site-ul sau conţinutul acestuia cu nerespectarea/încălcarea prevederilor legale existente.
 • Veţi lua în considerare faptul că, conţinutul site-ului nostru este supus protecţiei drepturilor de autor, motiv pentru care nu veţi modifica, copia, reproduce, dezvălui sau distribui conţinutul site-ului, total sau partial, niciunei terţe persoane, decât în baza Acordului nostru scris.
 • Nu veţi modifica, distribui sau crea lucrări derivate pe baza informaţiile şi a imaginilor publicate pe site-ul nostru, decât în baza Acordului nostru scris.
 • Sub rezerva oricăror termeni adiționali care se pot aplica pentru materiale specifice și pentru plata taxei, Furnizorul acordă unui Utilizator autorizat dreptul limitat și netransmisibil de accesare și utilizare a materialelor puse la dispoziția Utilizatorului Autorizat numai în scopul (i) de cercetare sau studiu, (ii) furnizarea de servicii profesionale clienților Utilizatorului Autorizat
 • Nu veți putea să descărcați, stocați, reproduce, transmite, afișați, imprimați, copiați, distribuiți sau utilizați materialele în scopuri de reproducere totală sau parțială.
 • Este strict interzisă copierea serviciilor prin mijloace mecanice, programatice, robotice sau orice alte mijloace automate care nu sunt furnizate ca parte a Serviciilor.

Cu excepția celor prevăzute în acest acord, Clientul sau Utilizatorul Autorizat nu pot utiliza Serviciile în niciun fel care încalcă drepturile de autor sau interesele proprii ale Furnizorului.

H. Accesul la servicii

Numai Utilizatorii autorizați/Clientul care se înregistrează pe site și dețin un cont de utilizator, vor avea dreptul să acceseze și să utilizeze Serviciile, fie cu titlu gratuit fie contra cost.

Un client poate beneficia de mai multe conturi de utilizator autorizat. În acest caz, Clientul are obligația de a declara Furnizorului câți Utilizatori Autorizați vor accesa serviciile de consultanță online și Materialele puse la dispoziție. În cazul în care se vor fixa taxe de către furnizor, acestea se bazează pe numărul de ore de consultanță. În cazul în care numărul utilizatorilor autorizați se schimbă, Clientul va notifica imediat această situație Furnizorului și va plăti Furnizorului suma suplimentară datorată. În cazul în care Clientul nu notifică Furnizorului numărul corect de utilizatori autorizați, Furnizorul va avea dreptul să urmărească direct Clientul pentru toate pierderile directe și consecințele produse Furnizorului, inclusiv recuperarea taxelor datorate.

Furnizorul va elibera Clientului un nume de utilizator și o parolă pentru a accesa serviciul de consultanță juridică prin https://avocat-cluj-napoca.ro ca o confirmare a comenzii de înregistrare emisă de către Client/utilizatorul autorizat.
Dacă s-a comandat o consultanță juridică pentru mai mulți utilizatori, este responsabilitatea Clientului să distribuie numele de utilizator și parolele către Utilizatorii Autorizați suplimentari în cadrul organizației sale.

I. Încetarea acordului de către furnizor

Furnizorul poate, printr-o notificare scrisă, să rezilieze prezentul Acord sau să își suspende îndeplinirea tuturor sau oricărora dintre obligațiile care îi revin în mod imediat și fără răspundere pentru compensații sau daune, dacă Clientul / Utilizatorul Autorizat nu respectă oricare dintre obligațiile sale în temeiul Prezentul Acord.

În cazul în care clientul a suportat o taxă pentru un serviciu care nu a fost utilizat, va putea solicita restituirea proporțională a oricăror taxe plătite în avans către furnizor.

J. Încetarea de către client

Clienții care doresc să renunțe la contul de utilizator o pot face printr-o notificare scrisă adresată Furnizorului.

Orice parolă / număr de identificare emise de Furnizor către un Utilizator Autorizat este considerată personală și confidențială pentru respectivul Utilizator Autorizat.

K. Protecția datelor cu caracter personal

Furnizorul va folosi datele cu caracter personal colectate despre Utilizatorii Autorizați/Client în scopul

 • de a furniza accesul și utilizarea Serviciilor către utilizatorii autorizați,
 • furnizării de asistență pentru clienți, facturare și alte activități similare legate de servicii
 • menținerii utilizatorilor autorizați informați despre produse, servicii, oferte și evenimente viitoare și pentru a îmbunătăți serviciile Furnizorului, la cererea utilizatorului autorizat. Dacă utilizatorii autorizați nu doresc să primească informații despre alte produse, servicii, oferte și evenimente, poate notifica oricând furnizorul în scris despre refuzul prelucrării datelor sale personale în acest scop.

Prin intermediul site-ului nostru, sunt prelucrate anumite date cu caracter personal care vă privesc.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679.

Dacă sunteţi client/utilizator autorizat al site-ului https://avocat-cluj-napoca, prin completarea formularului de înregistrare, vă exprimați acordul cu privire la prelucrarea următoarelor date cu caracter personal: nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, localitate, țară precum şi orice alte date furnizate ca urmare a completării formularului online din secțiunea formularului de înregistrare precum şi, a fișierelor anexate cu această ocazie.

Scopul prelucrării datelor. Folosim informațiile pe care le colectăm de la dvs. pentru a putea furniza serviciile noastre astfel cum sunt definite la Cap. C. Definiții. Prelucrarea datelor dvs. în măsura în care sunteţi client al societăţii Juggler Design se va realiza în următoarele scopuri:

 • Gestionării şi administrării relaţiei contractuale sau pre-contractuale dintre dumneavoastră şi Juggler Design
 • Pentru îndeplinirea obligaţiilor ce ne incumbă, ca urmare a serviciilor prestate prin intermediul site-ului https://avocat-cluj-napoca.ro
 • Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în baza consimțământului dvs. daca v-ați manifestat opțiunea în acest sens- pentru comunicarea de newsletter, alte produse, servicii, noutăți, webinar noi, etc. Totodată, prelucrarea datelor poate opera și ca urmare a respectării obligațiilor legale instituite în sarcina noastră.
 • În scopul comunicării cu dumneavoastră, pentru a vă informa în permanenţă despre stadiul serviciului solicitat;
 • În orice alt scop auxiliar celor de mai sus, sau în orice alt scop pentru care ne- au fost furnizate datele cu caracter personal, cu respectarea legislaţiei în materie;
 • Juggler Design se obligă să ceară consimțământul dvs. întotdeauna înainte de a utiliza informațiile pentru un alt scop decât cel stabilit în acest document.
 • Informaţiile furnizate de dumneavoastră pot fi dezvăluite:
  • colaboratorilor societății Juggler Design interni sau din afara societăţii;
  • către instituții publice, precum ANAF, exclusiv cu scopul respectării legislației în materie fiscal, și în vederea executării serviciilor comandate de utilizatorii autorizați. Totodată, aceste date pot fi comunicate şi firmei noastre de contabilitate cu care colaborăm.
 • Dacă informaţiile cu caracter personal pe care ni le-aţi furnizat sunt greșite sau suferă modificări, spre exemplu, dacă v-aţi schimbat numărul de telefon, numele, adresa de email, sau daca doriți să ștergeți orice cerere adresată nouă sau cunoașteți că deținem informaţii eronate despre dumneavoastră, avem rugămintea de a ne contacta prin e-mail la office@avocat-cluj-napoca.ro pentru actualizarea/modificarea acestor date. (cu excepția cazului în care societatea noastră are un interes legitim să păstreze aceste informații sau o obligație legală). În măsura în care are loc o pierdere a datelor datorită faptului că acestea au fost furnizate incorect, incomplet sau insuficient, Juggler Design, nu va fi răspunzătoare.
 • Perioada de păstrare a datele dumneavoastră cu caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal precum: numele, prenumele, adresa de domiciliu, telefon, are loc pe o perioadă de 10 ani, în baza art. 25 din Legea 82/1991.
 • În calitate de utilizator autorizat/client confirm prin prezentul acord că ați fost informat cu privire la drepturile mele prevăzute în GDPR, precum dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul de a restricționa procesarea, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unui proces automatizat sau de profilare, dreptul la retragerea consimțământului.
 • Dacă doriți să vă exercitați drepturile menționate mai sus, vă rugăm să contactați persoana responsabilă cu protecţia datelor cu caracter personal folosind următoarele detalii de contact:
  E-mail: office@avocat-cluj-napoca.ro
  Tel: +40 771 358 047
  Adresă: 1107-301 Glen Dr., Coquitlam, BC, Canada
 • Drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal. Dacă v-ați exprimat consimțământul cu privire la activitățile de procesare, puteți să vă retrageți acest consimțământ în orice moment. Această retragere va produce efecte doar pentru viitor şi nu va afecta legalitatea procesării înainte de retragerea lui. În măsura în care consimțământul dumneavoastră va fi retras, CHR Business & Tax Solutions SRL va interzice prelucrarea datelor dumneavoastră personale şi va întreprinde toate acţiunile pentru ștergerea tuturor înregistrărilor care conţin aceste date.

L. Răspundere

Societatea noastră depune eforturi considerabile pentru a se asigura de corectitudinea şi exactitatea informaţiilor la care dvs. aveţi acces odată cu vizitarea site-ului nostru. Cu toate acestea, nu se asumăm nicio răspundere raportat la acuratețea conţinutului site-ului, aşadar, preluarea de către dvs. a oricărei informaţii de pe site, are loc cu asumarea propriului risc.

Site-ul nostru, poate face trimitere la link-uri către alte site-uri, care nu sunt proprietatea noastră şi asupra cărora noi, nu avem niciun control. Prin urmare, nu ne asumăm niciun fel de răspundere pentru conținutul site-urilor web exploatate de alte persoane, asupra disponibilităţii acestora, asupra eventualelor pagube survenite utilizatorilor acestor site-uri, pricinuite de conţinutul, software-ul, materialele sau orice alte informaţii care se găsesc pe aceste site-uri. Accesând site-urile indicate, înțelegeți şi vă asumați posibilele consecințe ale accesării acestor site-uri.

Nu ne asumăm niciun fel de răspundere în cazul în care are loc o pierdere, deteriorare a datelor sau a sistemului dvs. de operare care poate apărea în timp ce vizitați site-ul nostru web.

Conţinutul site-ului nostru are exclusive un scop educațional și informativ.

M. Clauze finale

 • Prezentul acord reprezintă înțelegerea deplină părților cu privire la problemele conținute sau menționate în acesta și nu există promisiuni, termeni, condiții sau obligații orale sau scrise, exprese sau implicite, altele decât cele cuprinse în prezentul acord.
 • Societatea noastră își rezervă dreptul de a modifica, prezenții termeni şi condiţii, în orice moment, urmând ca orice modificare efectuată să devină efectivă de la data la care acesta este ridicată pe site.
 • Legea care guvernează termenii şi condiţiile societăţii noastre este cea română.
 • Eventualele litigii între dvs. şi noi cu privire la conţinutul termenilor şi condiţiilor descrise mai sus vor fi rezolvate pe cale amiabilă între părţi.
 • În cazul în care soluţionarea eventualelor litigii nu este posibilă pe cale amiabilă, se va recurge la concursul instanţelor de judecată din circumscripţia teritorială a sediului societăţii noastre.

Pentru orice întrebări referitoare la termenii şi condiţiile societăţii noastre de avocatură, vă rugăm să ne contactați la office@avocat-cluj-napoca.ro sau la telefon +40 771 358 047.